divivu logo
Cộng đồng TMTT
  Diễn đàn
  Trợ giúp
  Điều khoản sử dụng
Quy chế hoạt động của Hệ thống hỗ trợ Thương mại điện tử DIVIVU
    Đây là quy chế hoạt động của Hệ thống hỗ trợ Thương mại điện tử ĐIVIVU do công ty Cổ phần Khai thác Phát triển và Ứng dụng Công nghệ Mới Trường Sinh được bàn hành tại văn bản Số: 02/QC/EDAJSC-CTMDT&CNTT ngày ngày 04 tháng 03 năm 2014, nội dung như sau:
Xem chi tiết>>